Deelnemersvoorwaarden Museum Plus Bus

versie 31-12-2023

 

1. Algemene bepalingen: definities

a. Museum Plus Bus: de Stichting Museum Plus Bus [Nieuwe Amstelstraat 1 1011 PL Amsterdam, Postbus 16737 1001 RE Amsterdam] die ten doel heeft de toegankelijkheid van het nationaal erfgoed in de Nederlandse musea te vergroten voor met name personen met een leeftijd vanaf vijfenzestig (65) jaar. De Stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het organiseren van Vervoer van en naar Musea.

b. Musea: Bonnefanten / Cobra Museum voor Moderne Kunst / De Museumfabriek / Drents Museum / Fries Museum / H’ART Museum / Het Noordbrabants Museum / Joods Museum / Kröller-Müller Museum / Kunstmuseum Den Haag / Nederlands Openluchtmuseum / Rijksmuseum / Van Gogh Museum / Zeeuws Museum / Zuiderzeemuseum of een ander museum aangesloten bij Museum Plus Bus, kenbaar gemaakt via haar website via https://www.museumplusbus.nl.

c. Deelnemer: een ieder die deelneemt aan het Dagarrangement.

d. Deelnamebewijs: een bewijs dat de Deelnemers tijdens het Dagarrangement toegang verschaft tot Vervoer en het Museum. Het Deelnamebewijs wordt groepsgewijs uitgereikt aan de Opdrachtgever in de vorm van een overeenkomst per e-mail.

e. Opdrachtgever: de contactpersoon van een ouderenorganisatie. Deze persoon
vertegenwoordigt rechtsgeldig de betreffende ouderenorganisatie en is verantwoordelijk voor de boeking van het Dagarrangement, het samenstellen van de groep Deelnemers en de gedragingen van deze Deelnemers gedurende het Dagarrangement.

f. Dagarrangement: het door de Museum Plus Bus georganiseerde arrangement dat zorg draagt voor Vervoer en bezoek aan één (1) Museum gedurende één (1) dag. In het document: Huisregels Stichting Museum Plus Bus (pagina 5-7) van dit document is een meer gedetailleerde omschrijving van het Dagarrangement opgenomen die onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst.

g. Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.

h. Vervoer: vervoer per bus vanaf de opstaplocatie(’s) van de ouderenorganisatie tot aan één museum vice versa.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden gelden voor Deelnemer en Opdrachtgever van het Dagarrangement. Opdrachtgever is verplicht de inhoud van deze voorwaarden ter beschikking te stellen aan Deelnemer, tenzij Museum Plus Bus dit zelf al heeft gedaan. Indien Opdrachtgever nalaat deze voorwaarden, alsmede de huisregels, ter beschikking te stellen aan Deelnemer draagt zij aansprakelijkheid voor alle risico’s jegens Deelnemer welke Museum Plus Bus in deze voorwaarden beperkt.

2.2 Museum Plus Bus is bevoegd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, mits deze wijzigingen door Museum Plus Bus minstens twee maanden voor de uitvoering van de het Dagarrangement kenbaar zijn gemaakt. De wijzigingen gaan vervolgens per de wijzigingsdatum in, tenzij Opdrachtgever (al dan niet namens een of meer Deelnemers) bezwaar heeft gemaakt. In dat laatste geval geldt de eerder overeengekomen versie van deze voorwaarden op de reeds geboekte Dagarrangementen; de nieuwe versie geldt dan vanaf de eerstvolgende nieuwe boeking.

3. Deelname

3.1 Deelnemer is uitsluitend gerechtigd deel te nemen aan het Dagarrangement en de Musea te betreden op vertoon van een geldig Deelnamebewijs. Het Deelnamebewijs wordt uitsluitend door Museum Plus Bus verstrekt aan Opdrachtgever in de vorm van een overeenkomst. Opdrachtgever verstrekt de Deelnamebewijzen aan de individuele Deelenemer.

3.2 Opdrachtgever en/of Deelnemer zal op verzoek het Deelnamebewijs tonen aan medewerkers van Museum Plus Bus.

3.3 Een Deelnemer wordt de toegang tot het Dagarrangement ontzegd indien blijkt dat het Deelnamebewijs van de betreffende Deelnemer niet is verstrekt aan Opdrachtgever door Museum Plus Bus of een daartoe door Museum Plus Bus geautoriseerde derde. Indien gedurende het Dagarrangement wordt geconstateerd dat de Deelnemer een ongeldig Deelnamebewijs bij zich draagt, dient Deelnemer op eerste verzoek van Museum Plus Bus of van Opdrachtgever het museum te verlaten. Deelnemer en Opdrachtgever zijn in dat geval zelf verantwoordelijk voor het vervoer terug naar de ophaallocatie.

3.4 Een Dagarrangement wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het Deelnamebewijs vermelde dag en tijden, of vervulling van de verplichtingen van Museum Plus Bus ten aanzien van het Dagarrangement op een andere overeengekomen dag.

3.5 Na bevestiging door Museum Plus Bus van de boeking van het Dagarrangement, is deze definitief. Een Deelnamebewijs kan niet worden geruild, Deelnemer kan geen (herroepings)rechten ontlenen aan de met Opdrachtgever overeengekomen Dagarrangementen.

3.6 Na bevestiging door Museum Plus Bus van de boeking van het Dagarrangement, is deze definitief. Het Dagarrangement kan niet meer worden gewijzigd, tenzij het een aangevraagde wijziging van de ophaallocatie betreft en deze wijziging door Museum Plus Bus niet als bezwaarlijk of onmogelijk wordt geacht. Een dergelijke wijziging kan niet later dan twee (2) weken voor aanvang van het Dagarrangement worden aangevraagd.

3.7 Aan de boeking en wijziging zijn geen kosten verbonden. Annuleren van de boeking kan kosteloos tot 30 dagen voor de geplande datum. Indien de boeking binnen 30 dagen geannuleerd wordt, dan brengt Museum Plus Bus € 200,00 annuleringskosten in rekening. Annuleert u de boeking binnen 1 week dan bedragen de annuleringskosten €500,00.

3.8 De Museum Plus Bus kan de Dagarrangementen kosteloos aanbieden dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij. Alleen de lunch die Opdrachtgever groepsgewijs dient te organiseren is voor rekening van de Deelnemers en mag de Opdrachtgever doorberekenen. Het is niet toegestaan om overige kosten zoals bijvoorbeeld administratie-, communicatie- of organisatiekosten of andere onkosten door te belasten aan de Deelnemers.

3.9 Museum Plus Bus is gerechtigd de boeking te alle tijde, al dan niet wegens overmacht als omschreven in artikel 7, te annuleren of te wijzigen. Museum Plus Bus neemt hiervoor in beginsel een termijn van twee (2) weken voor het geboekte Dagarrangement in acht, tenzij er sprake is van een verplaatsing door een (acute) dwingende reden zijdens Museum Plus Bus. Een dergelijke aanpassing van de boeking geeft Deelnemer en Opdrachtgever geen recht op vervanging van het Deelnamebewijs.
3.10 In verband met toegangscontrole bij de Musea kan Deelnemer worden verzocht zijn of haar medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijker door of namens de staf van de Musea. Deelnemer kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. Deelnemer die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert, kan de toegang tot de Musea worden ontzegd. In dat geval heeft Deelnemer geen recht op restitutie van het Dagarrangement.

3.11 Bij bezoek aan het desbetreffende Museum gelden de ter plekke geldende bezoekersvoorwaarden waar Deelnemer zich aan dient te houden. Deelnemer is gehouden aan de instructies van het personeel van Museum Plus Bus en/of vervoerders die uitvoering aan de overeenkomst geven namens Museum Plus Bus. Indien de vervoerder voorwaarden hanteert ten aanzien van het vervoer naar de Musea, is Deelnemer gebonden aan de betreffende vervoersvoorwaarden.

4. Dagarrangement

4.1 Deelnemer neemt voor eigen rekening en op eigen risico deel aan het Dagarrangement, al dan niet in overeenstemming met de afspraken die hij of zij heeft met Opdrachtgever.

4.2 Van Deelnemer wordt verwacht dat hij of zij eventuele bijzonderheden (waaronder maar niet beperkt tot) gezondheidsproblemen of andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het welslagen van het Dagarrangement) tijdig aan Opdrachtgever doorgeeft. Van Opdrachtgever wordt verwacht dat Opdrachtgever hierover bij ernstige gevallen ruim voor de datum van het Dagarrangement overleg pleegt met Museum Plus Bus. Eventuele extra kosten die ten gevolge hiervan gemaakt moeten worden door Museum Plus Bus zullen bij Opdrachtgever of bij Deelnemer in rekening worden gebracht, op basis van onderlinge afspraken.

4.3 Deelnemer zal zich tijdens het Dagarrangement gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, en overige met betrekking tot museumbezoek geldende regels. Deelnemer is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, functionarissen van Museum Plus Bus gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionaris een Deelnemer op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot het Dagarrangement worden ontzegd zonder dat Museum Plus Bus tot vergoeding van enige schade of tot restitutie zal zijn gehouden.

4.4 Museum Plus Bus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door Deelnemer of Opdrachtgever in bewaring zijn gegeven.

4.5 Deelnemer en Opdrachtgever zijn hoofdelijk aansprakelijk voor iedere beschadiging die door Deelnemer wordt veroorzaakt gedurende het Dagarrangement.

4.6 Indien de goede uitvoering van het Dagarrangement dit vereist, is het Museum Plus Bus toegestaan de uitvoering van het Dagarrangement aan een derde partij uit te besteden.

5. Gedragscode

5.1 Door deelname aan het Dagarrangement verklaart Deelnemer zich bekend en akkoord met het document Huisregels Stichting Museum Plus Bus, welke integraal onderdeel uitmaken van deze voorwaarden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kennisgeving en naleving van de huisregels van Museum Plus Bus door de Deelnemer(s) voor wie zij het Dagarrangement hebben georganiseerd.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Museum Plus Bus is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever en/of Deelnemer lijdt en die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van Museum Plus Bus en uitsluitend voor zover die schade intreedt door haar directe aanwijzingen aan Opdrachtgever en/of Deelnemer. De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen:
a. het door de verzekeraar van de Museum Plus Bus aan de Museum Plus Bus ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of
b. de ter zake van de schade door een derde aan de Museum Plus Bus uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval.

6.2 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van Museum Plus Bus in geen geval meer bedragen dan de onder 6.1 beschreven schadevergoedingsregeling.

6.3 Aansprakelijkheid van de Museum Plus Bus voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

7. Overmacht

7.1 Overmacht is iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Museum Plus Bus zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

7.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Museum Plus Bus bij het uitvoeren van de overeenkomst diensten afneemt en inzet, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemde personen, diensten of instellingen

8. Gevonden voorwerpen

8.1 Museum Plus Bus zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie te Amsterdam. Museum Plus Bus is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van de gevonden voorwerpen die tijdens het Dagarrangement door een Museum in bewaring genomen worden.

8.2 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van de Museum Plus Bus over de status van de vermeende eigenaar is zij gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

8.3 Museum Plus Bus behoudt zich het recht voor gevonden voorwerpen die niet na drie (3) maanden zijn afgehaald, te vernietigen.

9. Privacy

9.1 Voor deelname aan Museum Plus Bus dient Opdrachtgever zijn/haar persoon(s)gegevens aan Museum Plus Bus te verstrekken. Museum Plus Bus gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien Opdrachtgever persoonsgegevens van Deelnemers verstrekt, dient zij hiervoor toestemming te hebben verkregen van de desbetreffende Deelnemer(s). Opdrachtgever vrijwaart Museum Plus Bus van claims die betrekking hebben op de (onrechtmatige) verwerking van de ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

9.2 Opdrachtgever is gerechtigd tot inzage van de bij Museum Plus Bus geregistreerde persoonsgegevens. Tevens kan Opdrachtgever Museum Plus Bus verzoeken om persoonsgegevens die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, te corrigeren of te verwijderen.

10. Klachtenregeling

10.1 In geval van klachten kan Deelnemer deze kenbaar maken door een daartoe bestemd formulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de medewerker van Museum Plus Bus.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op deze Voorwaarden voor Deelnemers en op de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Museum Plus Bus is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Huisregels Stichting Museum Plus Bus

versie 31-12-2023

1. Uw groep

1.1 De Museum Plus Bus rijdt voor groepen senioren die zonder de Museum Plus Bus door lichamelijke, geestelijk, sociale en/of financiële kwetsbaarheid geen museumbezoek meer kunnen afleggen. De Museum Plus Bus vraagt Opdrachtgever er op toe te zien dat de Deelnemers zoveel mogelijk aan één van deze criteria voldoen. De minimumleeftijd voor deelname aan Museum Plus Bus arrangementen bedraagt zeventig (70) jaar. Mochten Deelnemers jonger zijn dan zeventig (70) jaar en ouder dan vijfenzestig (65) jaar en u bent van mening ze wel in aanmerking komen voor een uitstapje dan verzoeken wij u om dit te motiveren op het online aanmeldingsformulier of per e-mail.

Begeleiders van Deelnemers hoeven niet te voldoen aan gestelde criteria.

1.2 De groep bestaat uit minimaal 35 personen. Er kunnen maximaal 45 personen mee. Inclusief begeleiding. Onder de 35 personen kan de bus helaas niet rijden i.v.m. de hoge kosten.

1.3 De Museum Plus Bus kan de Dagarrangementen kosteloos aanbieden dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij. Alleen de lunch die Opdrachtgever groepsgewijs dient te organiseren is voor rekening van de Deelnemers en mag de Opdrachtgever doorberekenen. Het is niet toegestaan om overige kosten zoals bijvoorbeeld administratie-, communicatie- of organisatiekosten of andere onkosten door te belasten aan de Deelnemers.

1.4 Afspraken omtrent het Dagarrangement verlopen uitsluitend via het projectbureau van de Museum Plus Bus. Mocht u wijzigingen willen aanbrengen in het programma of vragen hebben over het aantal hulpmiddelen of het soort hulpmiddel belt u dan naar 020-5310391 of stuur een e-mail naar info@museumplusbus.nl.

2. Ophalen

2.1 De Museum Plus Bus komt de Deelnemers ’s ochtends rond 09:00 uur ophalen. Het exacte tijdsprogramma ontvangt Opdrachtgever uiterlijk zes (6) weken voorafgaand aan het geboekte arrangement. De groep met Deelnemers dient op tijd klaar te staan op de in de overeenkomst aangegeven tijd en locatie.
De opstaplocatie dient goed toegankelijk te zijn voor een touringcar.

2.2 In de Museum Plus Bus is plaats voor Deelnemers die slecht ter been zijn. Maximaal twee (2) vaste rolstoelen of één (1) elektrische rolstoel kunnen boven in de bus geplaatst worden. Het platform van de lift is 82 bij 122 cm.
Maximaal zestien (16) opbouwbare hulpmiddelen (rollators en opvouwbare rolstoelen) kunnen opgevouwen onderin de bus worden vervoerd. Uitzondering op deze regel zijn Kunstmuseum Den Haag, Van Gogh Museum en Joods Museum. Deze musea hanteren een maximum van tien (10) opvouwbare hulpmiddelen (rollators en opvouwbare rolstoelen). Het Zeeuws Museum staat maximaal 10 rollators of 5 rolstoelen toe. Elektrische rolstoelen zijn hier niet toegestaan.
Opdrachtgever en deelnemers dienen er rekening mee te houden dat het invouwen en inladen van de hulpmiddelen en het gebruiken van de rolstoellift extra tijd vergt. Per rolstoel zal de bus ten minste tien (10) minuten extra tijd nodig hebben. De chauffeur is beschikbaar om te helpen bij het instappen, maar de Museum Plus Bus vraagt ook de Opdrachtgever, de begeleiders zijdens Opdrachtgever en eventueel extra mankrachten in te zetten om het instappen van Deelnemers zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Scootmobielen, loopfietsen en andere gemotoriseerde (e-)hulpmiddelen en vervoersmiddelen zijn niet toegestaan in de bus en aangesloten musea.

2.3 Tijdens de busrit worden geen consumpties door de Museum Plus Bus aangeboden.
Deelnemers dienen tijdens de busrit zelf eten en/of drinken in de vorm van kleine pakjes of flesjes mee te nemen. In de deelnemende musea zijn eigen meegebrachte eet- en drinkwaar helaas niet toegestaan.

3. Vertegenwoordiging en begeleiding van groepen

3.1 De Museum Plus Bus vraagt begeleiding vanuit Opdrachtgever en/of de deelnemende organisatie. Per vijftien (15) Deelnemers dient er ten minste één (1) begeleider aanwezig te zijn. Extra begeleiding is noodzakelijk voor Deelnemers in een rolstoel, voor Deelnemers die één-op-één begeleiding behoeven, bijvoorbeeld voor Deelnemers die mogelijk verward kunnen raken of neiging hebben tot dwalen. Deze begeleiding vanuit de Opdrachtgever en/of deelnemende organisatie is verantwoordelijk voor de gedragingen, verzorging en gezondheid van de Deelnemers tijdens het Dagarrangement. Ook draagt de begeleiding vanuit de Opdrachtgever en/of deelnemende organisatie zorg voor het bijeenblijven van de groep gedurende het hele Dagarrangement. Ten slotte helpt de begeleiding bij het in- en uitladen van de rolstoelen en rollators in en uit de bus en bij het verplaatsen van rolstoelen en rollators in de musea.

3.2 Wanneer een groep of één (1) Deelnemer uit een groep extra aandacht behoeft, kan de Museum Plus Bus daar niet in voorzien en zal de Opdrachtgever voor extra begeleiding moeten zorgen. De Opdrachtgever / deelnemende organisatie is verplicht bij een dergelijke situatie van te voren met de Museum Plus Bus te overleggen welke mogelijkheden er zijn.

3.3 Gedurende het Dagarrangement dienen Opdrachtgever en de Deelnemers zich in overeenstemming met de openbare orde en de goede zeden te gedragen. Aanwijzingen van de chauffeur, gastheer/gastvrouw en de bezochte Musea dienen te worden opgevolgd.

4. Ontvangst in de musea

4.1 De Museum Plus Bus verzorgt voor de Deelnemers de toegang tot de Musea. De Deelnemers hoeven niet in de rij te staan voor een toegangsbewijs. Alleen Deelnemers die zich hebben aangemeld voor het Museum Plus Bus Dagarrangement krijgen namens de Museum Plus Bus toegang tot het museum. In het museum zijn de bezoekersvoorwaarden van het museum van toepassing.

4.2 Aan Deelnemers kan worden gevraagd paraplu’s, grote tassen en/of eventueel de jas af te geven. U kunt deze afgeven bij de garderobe of deponeren in een kluisje.

4.3 In het museum worden de Deelnemers ontvangen met een kop koffie of thee. Er is tevens gelegenheid voor toiletbezoek.
Let op: Bij een Rijksmuseum en Van Gogh Museum arrangement start de dag in Brasserie het Zuiderbad. Hier staat de koffie en indien gereserveerd een lunch voor u klaar.

4.4 De rondleiders van het bezochte museum halen de Deelnemers op uit het museumcafé of entreehal voor aanvang van de rondleiding door het museum.

4.5 De rondleiding zal niet meer dan één uur in beslag nemen. Mocht dit voor (een of meerdere) Deelnemers een lange tijdspanne zijn: in veel musea staan bankjes in de zalen om op uit te rusten. Deelnemers kunnen ook zelf een wandelstok meenemen of een uitklapbare wandelstok of kruk.

4.6 Verplaatsing van rolstoelen/rollators in de Musea kost tijd. Opdrachtgever en/of deelnemende organisatie dienen hier rekening mee te houden bij het inboeken van de Deelnemers. De begeleiders van de groep Deelnemers helpen met het verplaatsen van rolstoelen en rollators.

5. Verblijf in de Musea

5.1 In de Museum Plus Bus en in de Musea mag niet gerookt worden.

5.2 In de Musea is het niet toegestaan goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen.

5.3 In de Musea is het niet toegestaan andere deelnemers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het veroorzaken van geluidsoverlast (waaronder, maar niet beperkt tot, gebruik van mobiele telefoons, e.d.)

5.4 In de Musea zijn geen huisdieren toegestaan, uitgezonderd wanneer het een hulphond
betreft.

6. Eten en drinken

6.1 Zelf meegebrachte etenswaren en dranken kunnen in de Museum Plus Bus worden genuttigd. Deelnemers dienen de Museum Plus Bus wel schoon en netjes te houden en het afval in de daarvoor bestemde afvalzakjes te deponeren.

6.2 In de Musea mogen zelf meegebrachte etenswaren en dranken niet worden genuttigd.
Let op: het Joods Museum is een koosjere omgeving. Etenswaren dienen in de
kluisjes bij de entree van het museum te worden opgeborgen.

6.3 Lunch: de Museum Plus Bus verzorgt geen lunch voor deelnemende groepen. De
lunch dient groepsgewijs georganiseerd te worden door de Opdrachtgever. De Museum Plus Bus biedt deze lunchoptie aan: Een betaalbaar luncharrangement kan groepsgewijs worden geboekt bij het betreffende (museum)restaurant. In het programma dat de Opdrachtgever uiterlijk zes (6) weken voorafgaand aan het arrangement ontvangt staat de locatie, het lunchmenu en de contactgegevens van het restaurant beschreven. Indien er wegens omstandigheden uiteindelijk minder mensen lunchen dan op voorhand afgesproken, zijn de volledige kosten voor eigen rekening van Opdrachtgever. Het (museum)restaurant koopt de lunch namelijk speciaal voor onze groepen in.

7. Fotograferen

7.1 In de meeste Musea mag niet gefotografeerd worden óf alleen zonder flits.

8. Na afloop

8.1 Na afloop van het museumbezoek zal de thuisreis aangevangen worden. Zorg ook bij het
uitstappen voor voldoende helpende handen.

8.2 De Museum Plus Bus streeft er naar de Deelnemers voor 18:00 uur weer thuis te brengen. Zodoende kunnen de Deelnemers de avondmaaltijd gewoon thuis gebruiken. De Museum Plus Bus kan geen verantwoordelijkheid dragen voor fileleed en wegwerkzaamheden.